Drukuj

 

Informacje na temat pobytu i opłat w ZPO Dom św. Franciszka

 1.       Do zakładu przyjmowane są osoby wymagające 24 godzinnej opieki.

 2.       Zakład przyjmuje tylko kobiety.

 3.       Zakład sprawuje opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, tzn. posiadającymi aktualne orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności
wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności.

 4.       Aktualne badania diagnostyczne: rtg. klatki piersiowej, morfologia krwi, badania biochemiczne: mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipidogram, elektrolity: sód, potas; INR (u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe), TSH u osób z chorobami tarczycy, badanie ogólne moczu, EKG,

 5.       Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie wypełnionych dokumentów oraz aktualnych badań laboratoryjnych. Dokumentacja jest ważna 12 miesięcy, badania diagnostyczne są ważne 6 miesięcy.

 Zakład nie przyjmuje osób:

 ·         Wymagających całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji 

 ·         W terminalnej fazie choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna).

 ·         Ze współistniejącą chorobą zakaźną.

 ·         Z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

 ·         Z założoną rurką tracheotomijną,

 §1

 1.       W dniu przyjęcia do Zakładu Opiekun/Podopieczny podpisuje umowę.

 2.       Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie,

 3.       Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej,

 4.       W przypadku rozwiązania umowy przez Zakład – po uprzednim pisemnym zawiadomieniu – Podopiecznego należy przewieźć na adres Opiekuna lub inny adres wskazany przez Opiekuna.

 5.       W przypadku rozwiązania umowy przez Opiekuna, przewozem Podopiecznego zajmuje się Opiekun,

 6.       W przypadku rozwiązania umowy albo śmierci Podopiecznego, Opiekun ponosi opłaty w wysokości 50% za każdy z 10 kolejnych dni od momentu rozwiązania umowy lub śmierci Podopiecznego.

 §2

 1.       Opłata za pobyt Podopiecznego w Zakładzie obejmuje: Opłatę podstawową która wynosi 3250zł. za miesiąc + opłaty dodatkowe.

 2.       Opłaty dodatkowe:

 a.       Opłatę za leki – Zakład pokrywa koszt leków podstawowych do wartości 100 złotych na miesiąc (od 2go miesiąca pobyty podopiecznego), resztę pokrywa Opiekun,

 b.       Opłatę za środki pomocnicze (pieluchomajtki) 60zł/miesiąc w przypadku posiadania przez pacjenta uprawnień do refundacji tych środków przez NFZ (od 2go miesiąca pobytu podopiecznego). Osoby, które nie posiadają uprawnień do refundacji tych środków – 100% kosztów poniesionych na zakup w/w środków (na podstawie faktury).

 c.       Opłata za świadczenia rehabilitacyjne świadczone przez rehabilitanta zatrudnionego przez zakład – na podstawie rachunku wystawionego przez rehabilitanta.

 d.       Opłatę za konsultacje specjalistyczne /jeżeli były świadczone/. Opłata za konsultacje specjalistyczne i usługi dodatkowe podlega refundacji przez opiekuna bezpośrednio po wykonanej czynności.

 e.       Osoby przyjmowane do Zakładu z odleżynami i/lub rozległymi ranami lub owrzodzeniami ponoszą odpłatność za środki opatrunkowe i specjalistyczne opatrunki.

 3.       Opłaty za pobyt w ZPO Dom św. Franciszka należy dokonywać w formie bezgotówkowej na numer konta Zakładu.

 4.         Opłata podstawowa powinna być wnoszona przez Opiekuna w formie bezgotówkowej za bieżący miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Zakład zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty. O zmianie wysokości opłaty za pobyt Opiekun zostanie poinformowany pisemnie. Brak zgody na ponoszenie większej opłaty jest równoznaczny z zabraniem Podopiecznego z Zakładu.

 §3

 1.       Zakład zobowiązuje się do zapewnienia podopiecznemu:

 a)       Miejsca pobytu w pokoju jedno lub kilkuosobowym,

 b)       Całodziennego wyżywienia,

 c)       Opieki medycznej lekarza POZ, lekarza internisty,

 d)       Całodobowej opieki pielęgniarskiej,

 e)       Leczenia farmakologicznego,

 f)        Umożliwienia odpłatnych konsultacji specjalistycznych po uzgodnieniu z Opiekunem,

 g)      Zakupów leków, których koszt będzie refundowany przez opiekuna zgodnie z art.2 pkt.2a. Zakład nie finansuje zakupu suplementów diety.

 h)       Warunków do wypoczynku,

 i)         Warunków do odbywania praktyk religijnych,

 j)         Warunków do utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i Opiekunem,

 2.       Zakład nie zobowiązuje się do:

 a)       Pokrywania kosztów pampersów i leków za pierwszy miesiąc pobytu,

 b)       Zapewnienia pobytu Podopiecznego w pokoju, do którego został przyjęty,

 c)       Odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty pozostawione Podopiecznemu,

 d)       Zwrotu kosztów pobytu Podopiecznego za dni jego nieobecności w Zakładzie, /np. pobyt w szpitalu, u rodziny, znajomych, w sanatorium itp./

 e)       Opieki nad Podopiecznym przebywającym w szpitalu,

 f)        Ustalania spraw związanych z pogrzebem,