Drukuj

Zadaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Dom św. Franciszka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem całodobową pielęgnację i kontynuację leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Zakład świadczy opiekę wobec osób, które wymagają świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakresie całodobowym ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Okres pobytu uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta. Do ZPO Dom św. Franciszka przyjmowane są wyłącznie kobiety. Zakład dysponuje 60 miejscami.

Do podstawowych zadań ZPO Dom św. Franciszka należy:

 1. Udzielanie stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych osobom niepełnosprawnym.
 2. Kontynuowanie procesu leczenia w warunkach przewidzianych dla zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.
 3. Świadczenie usług z terapii zajęciowej.
 4. Edukacja zdrowotna i profilaktyka.
 5. Korzystanie z dostępnej techniki i środków pomocniczych w celu usprawniania osób niepełnosprawnych oraz doskonalenia pielęgnacji.
 6. Wspomaganie członków rodzin i opiekunów w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
 7. Opieka duchowa świadczona przez duszpasterza oraz siostry zakonne, realizowana
  w sposób, aby nie były naruszone prawa osób mających inne przekonania.
 8. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi opieki zdrowotnej, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.
 9. Współpraca z Uczelniami wyższymi kształcącymi przyszłych lekarzy, pielęgniarki, dietetyków, fizjoterapeutów jako placówka szkoleniowa.